Školné a stipendium

ŠKOLNÉ

Roční školné činí 18 000,- Kč.  Tato částka je garantována po celou dobu studia.

 

Způsoby placení školného:

1. Školné lze platit v pravidelných měsíčních splátkách (1 500,- Kč), a to vždy nejpozději k 15. dni daného kalendářního měsíce, za který školné přísluší. 

2. Školné lze také platit ve dvou splátkách, a to splátka na 1. pololetí  (9 000,- Kč) nejpozději do 15. 6., splátka na 2. pololetí  (9 000,- Kč) nejpozději do 15. 1.

3. Školné lze zaplatit rovnou za celý rok (18 000,- Kč) , a to nejpozději do 15. 6.

 

Úhrada školného:

1. Školné se hradí bezhotovostním převodem příslušné finanční částky z bankovního účtu plátce na bankovní účet školy.

Číslo účtu: 342248591/0100 (konstantní symbol: 558, variabilní symbol: rodné číslo žáka – desetimístné číslo bez lomítka, do zprávy pro příjemce, je-li to možné, uveďte i jméno a příjmení žáka).

2. Školné lze také hradit  v hotovosti v sekretariátu školy v rámci úředních hodin.

 

STIPENDIUM

1. Prospěchové stipendium

A) Prospěchové stipendium ve výši 1 000 Kč  bude přiznáno každé pololetí žákům za splnění následujících kritérií:

- prospěch v každém hodnoceném pololetí příslušného školního roku do průměru 1,5 s konstatováním, že žák prospěl s vyznamenáním,

- žákovi nebyla v daném období hodnocení uložena žádná kázeňská opatření,

- žák nemá neomluvenou absenci,

- stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném pololetí přerušil studium,

B) Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 5 000,- Kč bude poskytnuto žákům, kteří po celou dobu studia ve škole dosahovali prospěchu „prospěl s vyznamenáním“ a současně s vyznamenáním složili i maturitní zkoušku.

2. Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium se poskytne žákům na základě mimořádných úspěchů, umístění v různých soutěžích a za jiné aktivity, kde žák úspěšně reprezentuje školu na veřejnosti. Návrhy na mimořádné stipendium doporučují třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.

Kritéria pro přiznání stipendia:

 - žák nemá neomluvenou absenci,

 - žákovi nebyla v daném období hodnocení uložena žádná kázeňská opatření,

 - stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném období přerušil studium.

3. Sourozenecké stipendium

Sourozenecké stipendium se poskytne žákům v případě, že na škole studuje starší sourozenec nebo v případě, kdy starší sourozenec studium na škole řádně ukončil. Sourozenecké stipendium má podobu slevy na školném ve výši 50 %.

 4. Zaměstnanecké stipendium

Stipendium se přiznává dítěti zaměstnance, který je zaměstnán v SSOŠ TRADING CENTRE v hlavním pracovním poměru. Zaměstnanecké stipendium má podobu slevy na školném ve výši 50 %.