Školné a stipendium

ŠKOLNÉ

Roční školné s nástupem od 1.9. 2024 činí 22 000,- Kč.  Tato částka je  garantována po celou dobu studia. Školné lze hradit v měsíčních, čtvrtletních nebo pololetních splátkách.

Úhrada školného:

1. Školné se hradí bezhotovostním převodem příslušné finanční částky z bankovního účtu plátce na bankovní účet školy.

Číslo účtu: 342248591/0100 (konstantní symbol: 558, variabilní symbol: rodné číslo žáka – desetimístné číslo bez lomítka, do zprávy pro příjemce, je-li to možné, uveďte i jméno a příjmení žáka).

2. Školné lze také hradit  v hotovosti v sekretariátu školy v rámci úředních hodin.

 

STIPENDIUM

1. Prospěchové stipendium

A) Prospěchové stipendium ve výši 1 000 Kč  bude přiznáno každé pololetí žákům za splnění následujících kritérií:

- prospěch v každém hodnoceném pololetí příslušného školního roku do průměru 1,5 s konstatováním, že žák prospěl s vyznamenáním,

- žákovi nebyla v daném období hodnocení uložena žádná kázeňská opatření,

- žák nemá neomluvenou absenci,

- stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném pololetí přerušil studium,

B) Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 5 000,- Kč bude poskytnuto žákům, kteří po celou dobu studia ve škole dosahovali prospěchu „prospěl s vyznamenáním“ a současně s vyznamenáním složili i maturitní zkoušku.

2. Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium se poskytne žákům na základě mimořádných úspěchů, umístění v různých soutěžích a za jiné aktivity, kde žák úspěšně reprezentuje školu na veřejnosti. Návrhy na mimořádné stipendium doporučují třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů.

Kritéria pro přiznání stipendia:

 - žák nemá neomluvenou absenci,

 - žákovi nebyla v daném období hodnocení uložena žádná kázeňská opatření,

 - stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném období přerušil studium.

3. Sourozenecké stipendium

Sourozenecké stipendium se poskytne žákům v případě, že na škole studuje starší sourozenec nebo v případě, kdy starší sourozenec studium na škole řádně ukončil. Sourozenecké stipendium má podobu slevy na školném ve výši 50 %.

 4. Zaměstnanecké stipendium

Stipendium se přiznává dítěti zaměstnance, který je zaměstnán v TRADING CENTRE v hlavním pracovním poměru. Zaměstnanecké stipendium má podobu slevy na školném ve výši 50 %.