Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení na SSOŠ TRADING CENTRE s.r.o., Tyršova 237 bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.
 
Termín odevzdání přihlášky:
Do 1. března 2023 včetně (přímo do kanceláře školy nebo poštou).
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu není požadováno.
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Obor vzdělání:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání                                                 50 uchazečů
 
První kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:
1) z jednotné přijímací zkoušky (Cermat)
Český jazyk a literatura - celkový maximální počet bodů: 50
Matematika a její aplikace - celkový maximální počet bodů: 50
Celkem může uchazeč o studium v jednotné přijímací zkoušce získat 100 bodů.
2) ze školní přijímací zkoušky - přijímací pohovor (v ČJ a AJ)
Uchazeč prokáže, že má o studium na TRADING CENTRE zájem a je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit. Uchazeč pohovoří o sobě, o svých zájmech, schopnostech a aktivitách, případně o svých úspěších ve školní i mimoškolní činnosti. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury.
Hodnotit se bude:
a) obsahová správnost vyjadřování (4 b)
b) komunikace ve spisovném jazyce (4 b)
c) slovní zásoba (4 b)
d) formulace myšlenek (4 b)
e) plynulost projevu (4 b)
Celkem může uchazeč o studium v přijímacím pohovoru získat 20 bodů.
 
Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku:
výsledek jednotné přijímací zkoušky (ČJL 50 b., MAT 50 b)                     100 bodů
přijímací pohovor                                                                                             20 bodů
 
Maximální celkový počet je 120 bodů.
Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání je získání v součtu minimálně 25 bodů z testů z matematiky a z českého jazyka a minimálně 7 bodů z přijímacího pohovoru.
Uchazeči budou přijímáni podle počtu získaných bodů až do naplnění kapacity, ostatní nebudou v 1. kole přijati.
V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující výsledek jednotných testů.
Uchazeč podle § 20 odst.4 školského zákona nebo cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., kterému byla na jeho žádost prominuta zkouška z ČJL, je do výsledného pořadí zařazen na základě redukovaného pořadí podle § 14 vyhl. č. 353/2016 Sb.. Podmínkou přijetí takového uchazeče je prokázání nezbytné znalosti českého jazyka při přijímacím pohovoru dle kritérií hodnocení školní přijímací zkoušky (přijímacího pohovoru).
 
Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů.    
 
Termín a místo konání JPZ:
Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech: v 1. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí).
1. řádný termín: 13. dubna 2023
2. řádný termín: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023
 
Termíny a místo konání školní přijímací zkoušky:
Školní přijímací zkouška je organizována ve dvou termínech ve škole, může být případně konána i distančním způsobem.
1. řádný termín: 13. dubna 2023
2. řádný termín: 14. dubna 2023
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023
 
Výsledky přijímacích zkoušek:
Výsledky přijímacích zkoušek budou poskytnuty Centrem školám do 28. dubna 2023, stejný den, v odpoledních hodinách, zveřejníme celkové výsledky pod registračním číslem uchazeče na webu školy www.tradingcentre.cz.
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 
Odevzdání zápisového lístku (ZL):
Termín pro odevzdání ZL je stanoven na 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – tedy do 16. května 2023.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.
 
Ing. Ivana Zemanová
ředitelka školy