Maturita

Maturita 2024

Úvodní informace
 
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) části a profilové (školní) části. Obě části obsahují jak povinné předměty, tak nepovinné předměty. Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě části maturity (společnou i profilovou).
 
Společnou část zkoušky tvoří didaktické testy (DT) z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (AJ, NJ, nebo RJ), nebo z matematiky. Výsledky DT jsou hodnoceny společností CERMAT, a to uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
 
Profilová část zkoušky obsahuje vždy písemnou práci (PZ) a ústní zkoušku (ÚZ) z českého jazyka a literatury + PZ a ÚZ z cizího jazyka podle volby ve společné části. Pokud si žák ve společné části zvolí jako druhou zkoušku matematiku, tvoří povinnou část profilové zkoušky pouze PZ a ÚZ z českého jazyka a literatury.
 
Dále tvoří profilovou část dvě povinné zkoušky stanovené ředitelkou školy a jedna zkouška dle výběru žáka z aktuální nabídky školy pro daný školní rok. Tedy jde o profilaci žáka, podle vlastní orientace s ohledem na další směřování po dokončení středoškolského vzdělání.
 
Maturitní zkouška v roce 2024
 
a) Společná část maturitní zkoušky
Společnou (státní) část maturity tvoří dvě povinné zkoušky konané formou DT a možnost konat až dvě nepovinné zkoušky formou DT.
1. povinná zkouška: český jazyk a literatura
Jedná se o didaktický test v délce 75 minut, který formou uzavřeného nebo kombinace uzavřeného a otevřeného testu prověřuje dovednosti z oblasti literatury, českého jazyka a slohu.
2. povinná zkouška: matematika nebo cizí jazyk
Matematika bude prověřována formou didaktického testu v délce 120 minut. (V profilové části na DT nenavazují další zkoušky.)
Cizí jazyk má také formu didaktického testu v délce 100 minut (ze dvou částí: poslechový subtest 40 minut + gramatika 60 minut). Žák si může vybrat cizí jazyk z následující nabídky:
- anglický jazyk
- německý jazyk
- ruský jazyk
(Volbou cizího jazyka jako druhé společné zkoušky si žák automaticky volí také profilovou zkoušku z tohoto cizího jazyka skládající se z písemné práce a ústní zkoušky.)
Nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující:
Matematika bude prověřována formou didaktického testu v délce 150 minut. (V profilové části na DT nenavazují další zkoušky.)
 
Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny pouze jako uspěl/neuspěl s uvedením procentuálního vyjádření úspěšnosti. Výsledek se nezapočítává do hodnocení navazující profilové zkoušky z CJL a z CJ, avšak hodnocení uspěl z obou povinných zkoušek společné části je podmínkou úspěšného vykonání maturitní zkoušky.
Volbu předmětové skladby povinných i nepovinných zkoušek a volbu cizího jazyka provede žák podáním přihlášky k maturitní zkoušce nejpozději 1. prosince 2022.
 
b) Profilová část maturitní zkoušky
Profilová (školní) část maturity se skládá ze tří, nebo čtyř povinných a až dvou možných nepovinných zkoušek.
Povinné zkoušky jsou:
český jazyk a literatura: písemná práce (PP) v rozsahu minimálně 250 slov, délka PP 120 minut vč. výběru zadání, výběr z 5 témat stanovených ředitelkou školy, a ústní zkouška (ÚZ) formou řízeného pohovoru na základě pracovního listu vylosovaného podle vlastního seznamu četby s 25 díly podle školního seznamu (součástí pracovního listu je i zadání ověřující učivo o jazyce a slohu), délka přípravy 15 minut, délka zkoušky 15 minut.
cizí jazyk (podle volby ve společné části MZ, v případě volby matematiky žák tuto zkoušku v rámci profilové části MZ nekoná): písemná práce (PP): 2 texty v celkovém rozsahu minimálně 300 slov, délka PP 120 minut vč. výběru zadání, výběr ze 2 témat stanovených ředitelkou školy, a ústní zkouška (ÚZ) formou řízeného pohovoru na 1 vylosované téma z 20 témat stanovených ředitelkou školy (pracovní list obsahuje jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu), délka přípravy 15 minut, délka zkoušky 15 minut
ekonomika (ústní zkouška)
zkouška z odborných předmětů (písemné zkouška)
 
Volitelné zkoušky jsou:
- matematika (ústní zkouška)
- cizí jazyk, ze kterého žák nekonal zkoušku ve společné části (písemná práce + ústní zkouška) písemná práce (PP): 2 texty v celkovém rozsahu minimálně 300 slov, délka PP 120 minut vč. výběru zadání, výběr ze 2 témat stanovených ředitelkou školy, a ústní zkouška (ÚZ) formou řízeného pohovoru na 1 vylosované téma z 20 témat stanovených ředitelkou školy (pracovní list obsahuje jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu), délka přípravy 15 minut, délka zkoušky 15 minut
- dějepis (ústní zkouška)
- základy společenských věd (ústní zkouška)
- vedení a řízení podniku (ústní zkouška)
- informační a komunikační technologie (ústní zkouška)
 
Nepovinné předměty si žák volí z následující nabídky (nesmí se shodovat s volbou povinného předmětu):
- matematika (ústní zkouška)
- cizí jazyk, ze kterého žák nekonal zkoušku ve společné části (písemná práce + ústní zkouška) písemná práce (PP): 2 texty v celkovém rozsahu minimálně 300 slov, délka PP 120 minut vč. výběru zadání, výběr ze 2 témat stanovených ředitelkou školy, a ústní zkouška (ÚZ) formou řízeného pohovoru na 1 vylosované téma z 20 témat stanovených ředitelkou školy (pracovní list obsahuje jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu), délka přípravy 15 minut, délka zkoušky 15 minut
- dějepis (ústní zkouška)
- základy společenských věd (ústní zkouška)
- vedení a řízení podniku (ústní zkouška)
- informační a komunikační technologie (ústní zkouška)
 
Nahrazení zkoušky z cizího jazyka
Profilovou zkoušku z cizího jazyka může žák nahradit na základě žádosti podané ředitelce školy do 31. března 2024 s doložením certifikátu o úspěšném vykonání mezinárodně uznávané jazykové zkoušky v souladu se seznamem zveřejněným MŠMT, a to pouze v případě 1 profilové zkoušky z minimálního celkového počtu 4 profilových zkoušek.
Volbu předmětové skladby povinných i nepovinných zkoušek a volbu cizího jazyka provede žák podáním přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2023.
 
Závěrečná ustanovení
 
a) Formální podoba a předběžný časový harmonogram zkoušek
Písemné práce z CJL a cizích jazyků (profilová část) se konají v termínu 3. dubna 2024 český jazyk a literatura, 4. dubna 2024 anglický jazyk.
Didaktické testy povinných i nepovinných předmětů společné části MZ jsou centrálně administrovány: mají centrálně stanovené zadání, probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v ČR v rámci tzv. Jednotného zkušebního schématu v termínu 2.–5. května 2024.
Písemná profilové zkoušky z odborných předmětů se koná 24. dubna 2024.
Ústní profilové zkoušky ze všech zvolených předmětů se konají v termínu od 20. května 2024 před zkušební maturitní komisí.
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky jsou veřejné. Písemné části maturitní zkoušky jsou neveřejné.
 
b) Neúspěch v řádném termínu a opravné zkoušky
Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit obě její části:
- Společná část maturitní zkoušky
Předpokladem úspěšného složení maturitní zkoušky je úspěšné složení obou didaktických testů. Pokud žák neuspěje z jedné či obou povinných zkoušek, koná opravnou zkoušku vždy pouze z předmětů, z nichž neuspěl. Žák může konat z každého předmětu povinné zkoušky nejvýše dvě opravné zkoušky.
Zkoušky společné části maturit se konají v řádném termínu vždy ve škole, kde žák studuje. Opravné a náhradní zkoušky společné části se konají ve vybraných spádových školách. Opravné nepovinné zkoušky se nekonají.
Opravnou zkoušku nebo zkoušky koná žák na základě přihlášky podané ředitelce školy do 30. 6. 2024. Zkoušku koná v termínu, na nějž se přihlásí, nejpozději však do pěti let od ukončení posledního ročníku školy.
 
- Profilová část maturitní zkoušky
Aby žák úspěšně absolvoval profilovou část maturitní zkoušky, musí úspěšně složit všechny její zkoušky, u komplexních zkoušek obě části zkoušky. V případě, že žák zkoušku (nebo její část) vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky (resp. části komplexní zkoušky).
Pokud se žák nedostaví ke zkoušce v řádném termínu a řádně omluví svou neúčast nejpozději do tří dnů, má právo konat náhradní zkoušku.
Jestliže se žák v řádném termínu nedostaví bez řádné omluvy, pokud jeho omluva nebyla uznána, nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
 
c) Maturitní vysvědčení
- Maturitní vysvědčení bude v jarním zkušebním období jednotlivým školám generováno a uvolněno bezprostředně po ukončení maturit v příslušné škole, tj. 2 pracovní dny poté, kdy budou CERMATu řádně předány všechny výsledky profilových zkoušek školy; v podzimním zkušebním období bude kmenové škole žáka vygenerováno a zpřístupněno vysvědčení do 2 pracovních dnů poté, kdy budou Centru řádně předány všechny výsledky jeho „podzimních“ zkoušek; v obou zkušebních obdobích pak ředitelka školy vydá vysvědčení žákům bez zbytečného odkladu.
- Výpis výsledků didaktických testů společné části MZ bude generován a školám uvolněn nejpozději 15. května 2024. Dokument žák obdrží od školy následující pracovní den, a to formou e-mailu na zadanou adresu, případně bude k vyzvednutí ve škole v písemné podobě.


Maturitní zpravodaje

Oficiální stránky maturitní zkoušky