Přijímací řízení

Přijímací řízení - jak to bude letos?

 

 

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

 

V platnosti zůstávají:

 

a) jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění,

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů,

 

c) školní přijímací zkouška,

 

d) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání

stanovené ředitelkou podle § 60 školského zákona.

 

Ke změně dochází:

 

a) Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,

 

b) vzhledem k tomu, že jsme v rámci vyhlášených kritérií stanovili i školní přijímací zkoušku, musíme vyhlásit nové 2 termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem,

 

c) nejzazší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání jednotné přijímací zkoušky, nejzazší termín pro konání náhradního termínu pro konání školní přijímací zkoušky je den konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky,

d) pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitelka školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

 

 

Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka školy dále zveřejní výsledky hodnocení uchazečů v anonymizované podobě. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitelka ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

V případě jakýkoliv dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky (734 322 314) nebo e-mailem (tradingcentre@lit.cz).

 

 

Ing. Ivana Zemanová

ředitelka školy

 

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/21

Přijímání žáků bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Termín odevzdání přihlášky:

Do 2. března 2020 včetně  (přímo do kanceláře školy nebo poštou).

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu není požadováno.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor vzdělání:                                                                                                 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání                                                             30 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška:

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

1. řádný termín: 14. 4. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

2. řádný termín: 15. 4. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví ředitelce školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. náhradní termín: 13. 5. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

2. náhradní termín: 14. 5. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

Konané testy:

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50
  • Matematika a její aplikace (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50

Jednotná kritéria pro uchazeče:

  • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných

  • Celkový průměrný prospěch ze ZŠ za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku - maximálně 25 bodů

      Tabulka pro přepočet prospěchu:

prospěch

  1-1,2   

1,21-1,5

1,51-2,0

2,01-2,5

 2,51< 

body za 2. pol. 8. ročníku

10

8

5

2

0

body za 1. pol. 9. ročníku

15

11

7

3

0

 

  • Motivační pohovor (v češtině a v angličtině) - maximálně 10 bodů

  • Další aktivity a úspěchy ve vědomostních soutěžích, olympiádách apod. (uchazeč přiloží k přihlášce např. kopii diplomu) – maximálně 5 bodů

Maximální celkový počet je 140 bodů.

V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující nejprve výsledek jednotných testů, dále celkový průměrný prospěch ze ZŠ, výsledek motivačního pohovoru a další aktivity.

Výsledky přijímacího řízení:

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT nejpozději 28. dubna 2020, ředitelka  školy následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

V Litomyšli dne 16.1. 2020                                      Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.