Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Přijímání žáků bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Termín odevzdání přihlášky:
Do 1. března 2021 včetně (přímo do kanceláře školy nebo poštou).
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu není požadováno.
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Obor vzdělání:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání                                             30 uchazečů
 
Jednotná přijímací zkouška:
Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testůz předmětů: 
  • Český jazyk a literatura - celkový maximální počet bodů: 50
  • Matematika a její aplikace - celkový maximální počet bodů: 50
Termín a místo konání JPZ
Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech: v 1. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí).
  • 1. řádný termín: 12. dubna 2021
  • 2. řádný termín: 13. dubna 2021
  • 1. náhradní termín: 12. května 2021
  • 2. náhradní termín: 13. května 2021 
Jednotná kritéria pro uchazeče:
  • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných
  • Motivační pohovor v angličtině - maximálně 10 bodů
Maximální celkový počet je 110 bodů.
V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující výsledek jednotných testů v pořadí český jazyk, matematika, dále výsledek motivačního pohovoru.
 
Výsledky přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacích zkoušek budou poskytnuty Centrem školám do 28. dubna 2021, do 30. dubna 2021 budou zveřejněny celkové výsledky pod registračním číslem uchazeče na webu školy www.tradingcentre.cz.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 
Odevzdání zápisového lístku (ZL)
Termín pro odevzdání ZL je stanoven na 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů  –  tedy do 14. května 2021.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.
 
V Litomyšli dne  4. 11. 2020
Ing. Ivana Zemanová
ředitelka školy
 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.