Přijímací řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Obsah a forma JPZ

Obsah a forma JPZ zůstávají zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu).

Místo konání JPZ

Uchazeč skládá zkoušku ve škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě.

Termíny JPZ

řádný termín: 8. června 2020

náhradní termín: 23. června 2020

 

Informace MŠMT

 • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020;

 • Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020;

 • Metodika MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

 • Metodika k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek;

 • Příloha metodiky k ochraně zdraví – čestné prohlášení;

 • Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy v roce 2019/2020;

 https://prijimacky.cermat.cz/menu/pravni-normy

 Časový rozvrh konání písemných testů JPZ;

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/zakladni-informace/termin-a-misto-konani-jednotnych-testu

Průběh JPZ

Uchazeč může konat JPZ pouze jednou. Body získané na „druhé“ škole nám budou předány prostřednictvím informačního systému CERMATU.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání JPZ: test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria hodnocení vydaná ředitelkou školy dne 16. 1. 2020 zůstávají zachována.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek budou zpřístupněny Centrem do 15. 6. 2020 a zveřejněny nejpozději do 16. 6. 2020 pod registračním číslem uchazeče na webu školy www.tradingcentre.cz.

Odevzdání zápisového lístku (ZL)

Termín pro odevzdání ZL je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – tedy do 23. června 2020.

Zpětvzetí ZL je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

V tomto školním roce (2019/2020) se nepodává odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke vzdělávání, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zadosti-o-nove-rozhodnuti

 

Další kola přijímacího řízení

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat testy.

 

Litomyšl 18. května 2020

Ing. Ivana Zemanová

ředitelka školy

 

 

 

 

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Přijímání žáků bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Termín odevzdání přihlášky:

Do 2. března 2020 včetně  (přímo do kanceláře školy nebo poštou).

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu není požadováno.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor vzdělání:                                                                                                 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání                                                             30 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška:

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50
 • Matematika a její aplikace (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50

Jednotná kritéria pro uchazeče:

 • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných

 • Celkový průměrný prospěch ze ZŠ za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku - maximálně 25 bodů

      Tabulka pro přepočet prospěchu:

prospěch

  1-1,2   

1,21-1,5

1,51-2,0

2,01-2,5

 2,51< 

body za 2. pol. 8. ročníku

10

8

5

2

0

body za 1. pol. 9. ročníku

15

11

7

3

0

 

 • Motivační pohovor (v češtině a v angličtině) - maximálně 10 bodů

 • Další aktivity a úspěchy ve vědomostních soutěžích, olympiádách apod. (uchazeč přiloží k přihlášce např. kopii diplomu) – maximálně 5 bodů

Maximální celkový počet je 140 bodů.

V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující nejprve výsledek jednotných testů, dále celkový průměrný prospěch ze ZŠ, výsledek motivačního pohovoru a další aktivity.

 

V Litomyšli dne 16.1. 2020                                      Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.