Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/21

Přijímání žáků bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Termín odevzdání přihlášky:

Do 1. března 2020 včetně  (přímo do kanceláře školy nebo poštou).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor vzdělání:                                                                                                 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání                                                             30 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška:

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

1. řádný termín: 14. 4. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

2. řádný termín: 15. 4. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví ředitelce školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. náhradní termín: 13. 5. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

2. náhradní termín: 14. 5. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

Konané testy:

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50
  • Matematika a její aplikace (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50

Jednotná kritéria pro uchazeče:

  • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných

  • Celkový průměrný prospěch ze ZŠ za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku - maximálně 25 bodů

      Tabulka pro přepočet prospěchu:

prospěch

  1-1,2   

1,21-1,5

1,51-2,0

2,01-2,5

 2,51< 

body za 2. pol. 8. ročníku

10

8

5

2

0

body za 1. pol. 9. ročníku

15

11

7

3

0

 

  • Motivační pohovor (v češtině a v angličtině) - maximálně 10 bodů

  • Další aktivity a úspěchy ve vědomostních soutěžích, olympiádách apod. (uchazeč přiloží k přihlášce např. kopii diplomu) – maximálně 5 bodů

Maximální celkový počet je 140 bodů.

V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující nejprve výsledek jednotných testů, dále celkový průměrný prospěch ze ZŠ, výsledek motivačního pohovoru a další aktivity.

Výsledky přijímacího řízení:

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT, termín bude doplněn CERMATem do 31.12.2019. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ing. Ivana Zemanová

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.