Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/21

Přijímání žáků bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Termín odevzdání přihlášky:

Do 2. března 2020 včetně  (přímo do kanceláře školy nebo poštou).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor vzdělání:                                                                                                 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání                                                             30 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška:

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

1. řádný termín: 14. 4. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

2. řádný termín: 15. 4. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví ředitelce školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

1. náhradní termín: 13. 5. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

2. náhradní termín: 14. 5. 2020, místo konání: budova školy na ulici Tyršova 237, Litomyšl

Konané testy:

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50
  • Matematika a její aplikace (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
    Celkový maximální počet bodů: 50

Jednotná kritéria pro uchazeče:

  • Výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky – podmínkou přijetí je dosažení alespoň 20 bodů ze 100 možných

  • Celkový průměrný prospěch ze ZŠ za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku - maximálně 25 bodů

      Tabulka pro přepočet prospěchu:

prospěch

  1-1,2   

1,21-1,5

1,51-2,0

2,01-2,5

 2,51< 

body za 2. pol. 8. ročníku

10

8

5

2

0

body za 1. pol. 9. ročníku

15

11

7

3

0

 

  • Motivační pohovor (v češtině a v angličtině) - maximálně 10 bodů

  • Další aktivity a úspěchy ve vědomostních soutěžích, olympiádách apod. (uchazeč přiloží k přihlášce např. kopii diplomu) – maximálně 5 bodů

Maximální celkový počet je 140 bodů.

V případě stejného počtu bodů v přijímacím řízení je rozhodující nejprve výsledek jednotných testů, dále celkový průměrný prospěch ze ZŠ, výsledek motivačního pohovoru a další aktivity.

Výsledky přijímacího řízení:

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT nejpozději 28. dubna 2020, ředitelka  školy následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ing. Ivana Zemanová

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.