Maturita

Maturitní zkouška - jak to bude letos?

 

Letošní maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. března 2020 pod č. 135/2020 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.
K výše uvedenému zákonu vydalo MŠMT prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech výše uvedených zkoušek.

Podle nové právní úpravy mohou v jarním zkušebním období maturitní zkoušku konat osoby, které podaly přihlášku:
a) k maturitní zkoušce pro toto období,
b) k opravné nebo náhradní zkoušce pro toto období, nebo
c) z důvodu opakování zkoušky nebo její části na základě rozhodnutí vydaného v rámci řízení o přezkumu průběhu a výsledků maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona.
Maturitní zkoušku koná každý žák přihlášený k maturitní zkoušce bez ohledu na to, zda ukončil poslední ročník vzdělávání úspěšně či nikoliv.


Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek ze zkušebních předmětů společné části podle § 78 a zkoušek profilové části podle § 79 školského zákona s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Žák koná maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky jsou upravena tak, že se do nich nezapočítávají zkoušky konané formou písemné práce, započítány budou pouze těm žákům, kteří mají písemnou práci složenou v minulých obdobích. Těm maturujícím žákům, kteří byli přihlášeni pouze k vykonání zkoušky formou písemné práce (kterou nebudou konat) a ostatní dílčí zkoušky z daného jazyka již mají úspěšně vykonány, bude výsledná známka z daného jazyka vypočítána dle kritérií pouze z didaktického testu a ústní zkoušky. Písemnou práci nekonají.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, vyplývá z katalogů, které byly vydány podle § 78a školského zákona.
Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum.

Vyhlášená kritéria pro konání profilové části maturitní zkoušky se nemění, profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky ředitelce školy, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitelka školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

První opravná a náhradní zkouška maturitní zkoušky se koná v podzimním zkušebním období. Ustanovení tohoto zákona pro podobu maturitní zkoušky se pro první opravnou nebo náhradní zkoušku použijí obdobně.

Na průběh dílčí zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona použijí obdobně.

Právní úprava podmínek ukončování vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona se použije obdobně.

Právní úprava podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury pro osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona se použije obdobně.

Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky včetně dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu konají krajské úřady. Ustanovení § 82 odst. 1, 2 a 4 školského zákona se použijí obdobně s tím, že opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu se koná v následujícím zkušebním období. Jinak se ustanovení tohoto zákona pro podobu opakované zkoušky použijí obdobně.
Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.


 

 

Důležité termíny maturitní zkoušky

 

 

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020:

  • 1. června 2020 - didaktický test z matematiky a z anglického jazyka
  • 2. června 2020 - didaktický test z českého jazyka a literatury

Termín konáni praktické zkoušky z odborných předmětů pro jarní zkušební období roku 2020:

  • 20. května 2020

Termíny konání ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020:

  • 9. - 11. června 2020

 

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2020:

  • 1. září 2020 - didaktický test z matematiky
  • 2. září 2020 - didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z anglického jazyka

Termín konáni praktické zkoušky z odborných předmětů pro podzimní zkušební období roku 2020:

  • 28. srpna 2020

Termíny konání ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2020:

  • 4.září 2020

 

 

 

Maturitní zpravodaje

Oficiální stránky maturitní zkoušky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.