Maturita

Maturitní zkouška - jak to bude letos?

 

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.

Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce podle školského zákona, nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní nebo opravné zkoušce.

Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek ze zkušebních předmětů společné části podle § 78 a zkoušek profilové části podle § 79 školského zákona s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Žák koná maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, vyplývá z katalogů, které byly vydány podle § 78a školského zákona.
Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum.
Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola

V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky může ředitelka školy stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. S náhradním způsobem konání a hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí nebo praktické zkoušky seznámí ředitelka školy žáka s dostatečným předstihem před jejím konáním.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky ředitelce školy, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitelka školy prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

První opravná a náhradní zkouška maturitní zkoušky se koná v podzimním zkušebním období. Ustanovení tohoto zákona pro podobu maturitní zkoušky se pro první opravnou nebo náhradní zkoušku použijí obdobně.

Na průběh dílčí zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona použijí obdobně.

Právní úprava podmínek ukončování vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona se použije obdobně.

Právní úprava podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury pro osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona se použije obdobně.

Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky včetně dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu konají krajské úřady. Ustanovení § 82 odst. 1, 2 a 4 školského zákona se použijí obdobně s tím, že opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v následujícím zkušebním období. Jinak se ustanovení tohoto zákona pro podobu opakované zkoušky použijí obdobně.
Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.

Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách.

 

VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl.

Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním způsobem. Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí přiměřeně i zde.

Vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem provádí škola.

Žákovi, který vykoná maturitní zkoušku náhradním způsobem, se umožní na jeho žádost v následujícím zkušebním období konaném podle školského zákona konání maturitní zkoušky.

V případě vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem se přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky nepřipouští.

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů.

Podoba MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura – didaktický test (60 min.), písemná práce (90 min. + 20 min. na zadání), ústní zkouška (15 min. + 20 min. příprava)

2. cizí jazyk nebo matematika (podle výběru žáka)

Cizí jazyk: didaktický test (95 min. – z toho 35 min. poslechová část a 60 min. část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), písemná práce (60 min.), ústní zkouška (max. 15 minut + příprava 20 minut)

Matematika: didaktický test – 105 minut

2 povinné zkoušky dle zveřejněné „Směrnice ředitelky školy k profilové části maturitní zkoušky“

Výběr: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, český jazyk a literatura, matematika, informační a komunikační technologie, dějepis, základy společenských věd, právo

Forma: ústní

 

max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovuje ředitelka školy – viz směrnice ředitelky školy

Pozn.: Na základě rozhodnutí ředitelky školy lze v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou č. 177/2009 Sb. nahradit v profilové části MZ jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nebo jednu nepovinnou zkoušku konanou z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. O toto nahrazení musí žák požádat v souladu s uvedenou vyhláškou do 31. března..

 

Důležité termíny maturitní zkoušky

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, a to do 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období 2020.

Jarní zkušební období:

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020:

  •  8. dubna 2020 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • 30. dubna 2020 - písemná práce z anglického jazyka
  •  4. - 6. května  2020 - didaktické testy

Termíny konáni ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek pro jarní zkušební období roku 2020:

  • 18. - 22. května 2020

 

 

 

Maturitní zpravodaje

Oficiální stránky maturitní zkoušky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.